Get Adobe Flash player
Home Quan hệ Cổ đông Tin tức cổ đông
•Lọc tiêu đề•     •Hiển thị #• 
•#.• •Tiêu đề của danh mục• •Tác giả• •Số truy cập•
1 Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh Administrator 6
2 Thông báo chốt dạnh sách vê ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền Administrator 7
3 nghị quyết hội đồng quản trị Administrator 36
4 nghị quyết hội đồng quản trị Administrator 22
5 Quyết định bổ nhiệm Phó Giám Đốc Công ty CPĐS Nghệ Tĩnh Administrator 36
6 nghị quyế hội đồng quản trị Administrator 41
7 Nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh số 06/NQ-HĐQT Administrator 31
8 Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2017 Administrator 23
9 Quyết định về việc chi trả cổ tức năm 2017 Administrator 50
10 Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Administrator 50
11 Tài liệu cho Đại hội đồng cổ đông năm 2018 Administrator 60
12 Thông báo của trung tâm lưu ký chứng khoán Administrator 70
13 Công bố Báo cáo thường niên năm 2017 Administrator 59
14 Công ty Cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền Administrator 60
15 Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh Administrator 79
16 Công bố thông tin Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh phía Bắc Administrator 85
17 Nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh số 10/2017/ĐSNT/NQ-HĐQT Administrator 86
18 Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh Administrator 70
19 Nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh số 09/NQ-HĐQT Administrator 105
20 Thông báo chi trả cổ tức năm 2016 Administrator 212
 
<< •Bắt đầu• < •Lùi• 1 2 •Tiếp theo• > •Cuối• >>
•Trang 1 trong tổng số 2•

Đang Xem

•Hiện có• •15 khách• •Trực tuyến•

Một sô hình ảnh