Get Adobe Flash player
Home Quan hệ Cổ đông Tin tức cổ đông
•Lọc tiêu đề•     •Hiển thị #• 
•#.• •Tiêu đề của danh mục• •Tác giả• •Số truy cập•
1 Thông báo chi trả cổ tức năm 2019 Administrator 1
2 Nghị quyết 05 Hội đồng quản trị Administrator 18
3 Nghị quyết Hội đồng quản trị Administrator 20
4 Quyết định chi trả cổ tức năm 2019 Administrator 18
5 Quyết định trích lập quỹ từ lợi nhuận năm 2019 Administrator 9
6 Quy chế nội bộ về quản trị Administrator 10
7 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Administrator 15
8 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Administrator 13
9 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2020 Administrator 18
10 Dự thảo quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh Administrator 16
11 vv gia hạn thời gian họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Administrator 18
12 Nghị quyết 02/NQ-HĐQT Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh Administrator 31
13 Báo cáo thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh Administrator 35
14 Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền Administrator 24
15 Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh Administrator 37
16 Công bố thông tin đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty Administrator 73
17 Thông báo lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Administrator 125
18 Nghị quyết Hội đồng quản trị Administrator 190
19 Quyết định về việc chi trả cổ tức năm 2018 Administrator 140
20 Biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2019 Administrator 130
 
<< •Bắt đầu• < •Lùi• 1 2 3 •Tiếp theo• > •Cuối• >>
•Trang 1 trong tổng số 3•

Đang Xem

•Hiện có• •2 khách• •Trực tuyến•

Một sô hình ảnh