Get Adobe Flash player
Home

Quan hệ cổ đông

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh

   Để chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông năm 2019 sắp tới, Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh ban hành các tài liệu cho đại hội:

  - Chương trinhg đại hội

  - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT

  - Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh

  - Báo cáo của Ban kiểm soát

  - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 

•Lần cập nhật cuối• (••Thứ sáu•, 12 •Tháng 4• 2019 15:46•)

 
•Các bài viết khác...•

Đang Xem

•Hiện có• •7 khách• •Trực tuyến•

Một sô hình ảnh