Get Adobe Flash player
Home Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp

Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em, ngày gia điình Việt Nam và các ngày kỷ niệm về dân số năm 2020

 Ngày 3/4/2020,Công đoàn Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh đã có công văn về việc Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em, ngày gia điình Việt Nam và các ngày kỷ niệm về dân số năm 2020

CÔNG ĐOÀN ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM 

   CÔNG ĐOÀN CTY CPĐS NGHỆ TĨNH   

                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   Số:  21  /CĐNT                                                                               Nghệ An, ngày 03  tháng  4  năm 2020

V/v tổ chức các hoạt động nhân Tháng hành động

vì trẻ em, ngày Gia đình Việt Nam và các ngày

kỷ niệm về dân số năm 2020

 

 

Kính gửi: - Các Công đoàn bộ phận trên toàn Công ty

- Các phòng ban Cơ quan

 

 

Căn cứ công văn số 57/CĐĐS ngày 31/3/2020 của BTV Công đoàn ĐSVN về việc  Tổ chức các hoạt động nhân Tháng hành động vì trẻ em, Ngày Gia đình Việt Nam và các ngày  Kỷ niệm về Dân số năm 2020.

Để triển khai các hoạt động nhânTháng hành động vì trẻ em, ngày Gia đình Việt Nam, Tháng hành động Quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình, Ngày dân số thế giới, Ngày Dân số Việt Nam, Tháng hành động quốc gia về Dân số năm 2020 đạt hiệu quả, Công đoàn Công ty hướng dẫn như sau:

I. CHỦ ĐỀ CÁC HOẠT ĐỘNG VỀ DÂN SỐ, GIA ĐÌNH,  TRẺ EM

1. Chủ đề về Dân số

- Hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7/2020.

- Tổ chức Chiến dịch truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh và hưởng ứng Ngày Quốc tế trẻ em gái (11/10): “Thúc đẩy bình đẳng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh”.

- Hưởng ứng Ngày tránh thai Thế giới (26/9): “Đảm bảo dịch vụ kế hoạch hóa gia đình có chất lượng cho mọi người dân”.

- Tháng hành động quốc gia về Dân số (tháng 12) và Ngày Dân số Việt Nam 26/12: “Nâng cao chất lượng dân số để phát triển bền vững đất nước”.

2. Chủ đề về Gia đình

- Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2020: “Giữ gìn và phát huy truyền
thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình”; đồng thời, tiếp tục tuyên truyền chủ đề thực hiện nghị quyết 33 - NQ/TW và Nghị quyết 102/NQ - CP ngày 31/12/2014: “Xây dựng nhân cách người Việt Nam bắt đầu từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình”.

- Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình
15/5-30/6/2020: “Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của các cấp, các ngành, mọi gia đình và toàn xã hội”.

3. Chủ đề về Trẻ em

- Tháng hành động vì trẻ em 2020 (từ 01/6 - 30/6): “Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em”.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM  (TỪ 01/6/2020 ĐẾN 30/6/2020) VÀ NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM

1. Đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tiếp tục thực hiện các chương trình, kế hoạch của Tổng Liên đoàn về công tác Dân số - Gia đình - Trẻ em bằng nhiều hình thức thiết thực như diễn đàn, hội thảo, hội thi, câu lạc bộ, tư vấn về hôn nhân, gia đình, trách nhiệm của nam giới chia sẻ công việc gia đình và trong chăm sóc, nuôi dạy con.. vận động CNVCLĐ sinh đủ hai con, không lựa chọn giới tính khi sinh; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và chăm lo tốt hơn cho con CNVCLĐ, phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em...

2. Phối hợp với Đoàn thanh niên Công ty, các chi đoàn tổ chức các hoạt động chăm lo, khen thưởng, biểu dương con CNVCLĐ; tổ chức các hoạt động đảm bảo an toàn giao thông đường sắt: phát tờ rơi tuyên truyền, tổ chức lễ ra quân thiếu nhi bảo vệ an toàn giao thông đường sắt, Hội thi tuyên truyền măng non bảo vệ an toàn giao thông đường sắt,...

3. Phối hợp cùng chuyên môn, bộ phận y tế  tập trung truyền thông, tư vấn  chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nữ công nhân lao động qua các đợt khám sức khỏe định kỳ.

4. Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

5. Tổ chức thăm hỏi, động viên các cháu bị ảnh hưởng chất độc màu da cam, trẻ em bị khuyết tật, gia đình CNVCLĐ và nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Căn cứ đối tượng và thủ tục theo quy định, các đơn vị chủ động thăm hỏi và tổng hợp hồ sơ những trường hợp đặc biệt gửi về Công đoàn Công ty như sau:

a. Đối tượng

- Gia đình CBCNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; nữ CNVCLĐ bị bệnh hiểm nghèo hiện đang nằm viện điều trị dài ngày. 

- Các cháu là con CBCNVCLĐ bị bệnh hiểm nghèo, bị tàn tật, ảnh hưởng chất độc màu da cam.

- Các trường hợp đề nghị hỗ trợ kinh phí phẫu thuật tim bẩm sinh hoặc dị tật hở môi, vòm miệng.

b. Thủ tục

- Các trường như ở mục 5 (a. Đối tượng) viết đơn theo mẫu gửi kèm về Công đoàn Công ty trước ngày 20/4/2020 để công đoàn Công ty báo cáo kịp theo quy định của Công đoàn ĐSVN.

Ban Thường vụ Công đoàn Công ty CPĐS Nghệ Tĩnh yêu cầu các công đoàn bộ phận căn cứ tình hình thực tế của đơn vị để triển khai thực hiện. Báo cáo kết quả về Công đoàn Công ty cùng với báo cáo 6 tháng và báo cáo năm 2020./.      

 

Nơi nhận:

TM. BAN TH­ƯỜNG VỤ

- Như kính gửi;

- Đảng ủy (b/c);

- CM, ĐTN (p/h);

- Trang Web Công ty;

- Ban nữ công;

- Lưu: CĐ CTy.

 

CHỦ TỊCH

 

( Đã ký )

 

 

 

Lê Ngọc Sáng

 

 

Thông báo tuyển dụng lao động

  Căn cứ kế hoạch lao động năm 2019 và nhu cầu thực tế sử dụng lao động nhằm mở rộng lĩnh vực hoạt động, quy mô sản xuất công ty, công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh đăng tin tuyển dụng như sau

•Lần cập nhật cuối• (••Thứ sáu•, 21 •Tháng 6• 2019 17:00•)

 
•Các bài viết khác...•

Đang Xem

•Hiện có• •9 khách• •Trực tuyến•

Một sô hình ảnh