Get Adobe Flash player
Home Quan hệ Cổ đông Tin tức cổ đông Nghị quyết số 06 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh

Nghị quyết số 06 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh

   Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

   Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh;

   Ngày 13 tháng 7 năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh (sau đây gọi là Hội đồng quản trị) đã họp với thành phần gồm:

- Thành viên Hội đồng quản trị;

- Trưởng Ban kiểm soát;

- Thư ký Hội đồng quản trị.

Thảo luận và thống nhất thông qua một số nội dung sau:

1- Báo cáo kiểm điểm kết quả lãnh đạo công tác 6 tháng đầu năm 2020;

2- Nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2020.

Hội đồng quản trị thống nhất (3/3 thành viên).

 Bạn đọc xem nội dung cụ thể Nghị quyết tại đây

 

Đang Xem

•Hiện có• •3 khách• •Trực tuyến•

Một sô hình ảnh