Get Adobe Flash player
Home Quan hệ Cổ đông Tin tức cổ đông Nghị quyết 05 Hội đồng quản trị

Nghị quyết 05 Hội đồng quản trị

   

      Ngày 03 tháng 6 năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh (sau đây gọi là Hội đồng quản trị) đã họp với thành phần   gồm:

 - Thành viên Hội đồng quản trị;

 - Trưởng Ban kiểm soát;

 - Thư ký Hội đồng quản trị.

 Thảo luận và thống nhất thông qua một số nội dung sau:

 1-    Thống nhất kế hoạch sử dụng lao động năm 2020;

 2-    Thống nhất kế hoạch mua sắm tài sản cố định năm 2020;

 3-    Thống nhất về việc thanh lý tài sản cố định năm 2020;

   Bạn đọc xem nội dung Nghị quyết 05/NQ-HĐQT tại đây

•Lần cập nhật cuối• (••Thứ năm•, 11 •Tháng 6• 2020 16:14•)

 

Đang Xem

•Hiện có• •1 khách• •Trực tuyến•

Một sô hình ảnh