Get Adobe Flash player
Home Quan hệ Cổ đông Tin tức cổ đông Nghị quyết Hội đồng quản trị

Nghị quyết Hội đồng quản trị

  Ngày 25 tháng 5 năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh (sau đây gọi là Hội đồng quản trị) đã họp với thành phần gồm:

- Thành viên Hội đồng quản trị;

- Trưởng Ban kiểm soát;

- Thư ký Hội đồng quản trị.

Thảo luận và thống nhất thông qua một số nội dung sau:

1-    Thống nhất chi trả cổ tức năm 2019;

2-    Trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2019;

3-    Thống nhất điều chỉnh Quy chế giao khoán công trình cho chi nhánh  Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh – Xí nghiệp SXVL & XDCT;

4-    Thống nhất công tác đầu tư mua sắm tài sản cố định năm 2020;

  Bạn đọc xem Nghị quyết tại đây

•Lần cập nhật cuối• (••Thứ ba•, 26 •Tháng 5• 2020 15:10•)

 

Đang Xem

•Hiện có• •6 khách• •Trực tuyến•

Một sô hình ảnh