Get Adobe Flash player
Home Quan hệ Cổ đông Tin tức cổ đông Nghị quyết 02/NQ-HĐQT Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh

Nghị quyết 02/NQ-HĐQT Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh

  Ngày 16/3/2020, HĐQT công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh đã họp và thống nhất một số nội dung sau:

 - Chuẩn bị các số liệu báo cáo để Người đại diện phần vốn xin ý kiến HĐTV Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trước khi Đại hội đồng cổ đông năm 2020

 - Báo cáo kết quả lãnh đạo công tác tháng 1+2 năm 2020

 - Một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết quý 1 năm 2020

 Nội dung cụ thể xem tại đây

•Lần cập nhật cuối• (••Thứ hai•, 23 •Tháng 3• 2020 15:57•)

 

Đang Xem

•Hiện có• •8 khách• •Trực tuyến•

Một sô hình ảnh