Thông báo lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty

  Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2019, Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 28/10/2019 của Công ty, HĐQT Công ty đã biểu quyết thống nhất lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam - chi nhánh phía Bắc thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty. Chi tiết thông báo xem tại đây