Nghị quyết Hội đồng quản trị

 Ngày 22/5/2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh đã họp và quyết định thống nhất kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2019. Nội dung cụ thể xem tại đây