Luật Đường sắt năm 2017

           Luật Đường sắt (sửa đổi) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 ngày 16 tháng 6 năm 2017. Luật gồm 10 chương với 87 điều, tăng 2 chương và giảm 27 điều so với Luật Đường sắt 2005 với đầy đủ các quy định điều chỉnh mọi hoạt động trong lĩnh vực đường sắt. Đây là văn bản pháp lý quan trọng đã thể chế hóa kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển đường sắt. Luật đã thể hiện được tư duy mới trong hoạt động quản lý nhà nước đối với lĩnh vực đường sắt, đồng thời giữ vai trò quan trọng và tác động rất lớn tới sự phát triển của ngành đường sắt nói riêng và kinh tế xã hội của Việt Nam nói chung.

          Ngày 26/6/2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ký Lệnh về việc công bố Luật Đường sắt đã được Quốc hội thông qua ngày 16/6/2017 tại kỳ họp thứ 3, khóa XIV. Chi tiết đầy đủ của Luật Đường sắt xem tại đây