nghị quyết hội đồng quản trị

Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh tuyển dụng kỹ sư với nội dung như sau: