Thông báo tuyển dụng

Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh tuyển dụng như sau: