NGHỊ QUYẾT 04

BÁO CÁO KẾT QỦA LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ QUÝ I, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC QUÝ II NĂM 2022 TẠI ĐÂY