QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY

QUYẾT ĐỊNH V/V TIẾP NHẬN VÀ BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHỆ TĨNH TẠI ĐÂY