NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGHỊ QUYẾT SỐ 12 V/V BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỎ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHỆ TĨNH TẠI ĐÂY