Nghị quyết 06/NQ-HĐQT Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh

Ngày 10 tháng 5 năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh (sau đây gọi là Hội đồng quản trị) đã họp với thành phần gồm:

- Thành viên Hội đồng quản trị;

- Trưởng Ban kiểm soát;

- Thư ký Công ty.

Thảo luận và thống nhất thông qua một số nội dung sau:

1-    Thông qua phân công nhiệm vụ Hội đồng quản trị Công ty;

2-    Thống nhất chi trả cổ tức năm 2020;

3-    Trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2020;

4-    Thực hiện việc hủy Công ty đại chúng;

5-    Công tác bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty;

6-    Kế hoạch tuyển dụng lao động;

7-    Điều chỉnh các Quy chế quản lý tiền lương, thù lao người quản lý Công ty; Quy chế quản lý tiền lương người lao động gián tiếp và lao động trực tiếp của Công ty và các Quy chế cho phù hợp với các quy định hiện hành.

* Bạn đọc có thể xem Nghị quyết tại đây 

* Quyết định về việc chi trả cổ tức năm 2020

* Quyết định về việc trích lập quỹ từ lợi nhuận năm 2020

•Lần cập nhật cuối• (••Thứ hai•, 10 •Tháng 5• 2021 15:32•)