Thông báo danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-206

  Công ty CPĐS Nghệ Tĩnh thông báo danh sách và đơn ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026. Chi tiết xem đây