Quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh

Ngày 22/8/2017, Hội đồng quản trị Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh ra quyết định 368/QĐ-ĐSNT bổ nhiệm ông Trần Văn Kế, kỹ sư xây dựng cầu đường, Thành viên Hội đồng quản trị, trưởng phòng KT-AT giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh kể từ ngày 2/9/2017. Nội dung QĐ xem tại đây