Get Adobe Flash player
Home Quan hệ Cổ đông

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

    Ngày 23/4/2018, tại trụ sở công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Đại hội đã biểu quyết, thông qua Biên bản và Nghị quyết  Đại hội như sau:

  - Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

  - Nghị quyết 01 ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

•Lần cập nhật cuối• (••Thứ ba•, 24 •Tháng 4• 2018 10:55•)

 

Tài liệu cho Đại hội đồng cổ đông năm 2018

    Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh công bố chương trình và tài liệu cho Đại hội đồng cổ đông năm 2018 như sau
 
•Các bài viết khác...•

Đang Xem

•Hiện có• •9 khách• •Trực tuyến•

Một sô hình ảnh