Get Adobe Flash player
Home Quan hệ Cổ đông

Quyết định về việc chi trả cổ tức năm 2017

   Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh ra quyết định số 05/QĐ-HĐQT-ĐSNT về việc chi trả cổ tức năm 2017 như sau

•Lần cập nhật cuối• (••Thứ tư•, 09 •Tháng 5• 2018 16:36•)

 

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

    Ngày 23/4/2018, tại trụ sở công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Đại hội đã biểu quyết, thông qua Biên bản và Nghị quyết  Đại hội như sau:

  - Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

  - Nghị quyết 01 ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

•Lần cập nhật cuối• (••Thứ ba•, 24 •Tháng 4• 2018 10:55•)

 
•Các bài viết khác...•

Đang Xem

•Hiện có• •8 khách• •Trực tuyến•

Một sô hình ảnh