Get Adobe Flash player
Home Quan hệ Cổ đông

Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh

 Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh công bố Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính 2018 như sau

•Lần cập nhật cuối• (••Thứ ba•, 12 •Tháng 3• 2019 09:55•)

 

Thông báo chốt dạnh sách vê ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền

Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán công ty là ngày 01/04/2019. Nội dung cụ thể xem tại đây
 
•Các bài viết khác...•

Đang Xem

•Hiện có• •3 khách• •Trực tuyến•

Một sô hình ảnh