Get Adobe Flash player
Home Quan hệ Cổ đông

Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh báo cáo quý vị cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017, cụ thể quý cổ đông có thể xem tại đây

•Lần cập nhật cuối• (••Thứ hai•, 17 •Tháng 4• 2017 17:12•)

 

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

       Hội đồng quản trị Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh trân trọng thông báo kính mời quý cổ đông về tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 được tổ chức với thời gian cụ thể như sau
 
•Các bài viết khác...•

Đang Xem

•Hiện có• •7 khách• •Trực tuyến•

Một sô hình ảnh