Get Adobe Flash player
Home Quan hệ Cổ đông

Nghị quyết số 10 ngày 20/12/2016 của HĐQT công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh

Ngày 20 tháng 12 năm 2016, Hội đồng quản trị công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh đã họp và ra Nghị quyết số 10. Nội dung Nghị quyết như sau

•Lần cập nhật cuối• (••Thứ sáu•, 23 •Tháng 12• 2016 08:37•)

 

Nghị quyết số 09 ngày 06/12/2016 của HĐQT công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh

Ngày 06 tháng 12 năm 2016, Hội đồng quản trị công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh đã họp và ra Nghị quyết số 09. Nội dung Nghị quyết như sau

 

•Lần cập nhật cuối• (••Thứ sáu•, 23 •Tháng 12• 2016 08:35•)

 
•Các bài viết khác...•

Đang Xem

•Hiện có• •25 khách• •Trực tuyến•

Một sô hình ảnh