Get Adobe Flash player
Home Quan hệ Cổ đông

Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh

     Ngày 14 tháng 12 năm 2017, ông Trần Văn Sĩ - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh đã thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 là Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam - chi nhánh phía Bắc. Sau khi bàn bạc và thảo luận, tất cả thành viên HĐQT nhất trí 3/3 thành viên thông qua nội dung nêu trên, tỷ lệ biểu quyết đạt 100%.

     Nội dung biên bản xem tại đây

 

Nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh số 09/NQ-HĐQT

   Ngày 23/10/2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh đã họp, thảo luận và thống nhất thông qua một số nội dung sau:

- Đánh giá kết quả lãnh đạo công tác quý 3 năm 2017

- Tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quý 4 năm 2017

Chi tiết nội dung Nghị quyết tại đây

•Lần cập nhật cuối• (••Thứ năm•, 26 •Tháng 10• 2017 09:37•)

 
•Các bài viết khác...•

Đang Xem

•Hiện có• •3 khách• •Trực tuyến•

Một sô hình ảnh