Get Adobe Flash player
Home Quan hệ Cổ đông

Nghị quyết họp Hội đồng quản trị Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh

Ngày 14 tháng 3 năm 2017, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh ra Nghị quyết họp Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Nội dung xem tại đây

•Lần cập nhật cuối• (••Thứ sáu•, 16 •Tháng 3• 2018 16:06•)

 

Báo cáo tình hình quản trị công ty

Thực hiện quy định của luật chứng khoán, thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh báo cáo như sau

•Lần cập nhật cuối• (••Thứ năm•, 15 •Tháng 3• 2018 13:53•)

 
•Các bài viết khác...•

Đang Xem

•Hiện có• •12 khách• •Trực tuyến•

Một sô hình ảnh