Get Adobe Flash player
Home Quan hệ Cổ đông

Thông báo của trung tâm lưu ký chứng khoán

   Ngày 20/3/2018, Trung tâm lưu ký chứng khoán thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán. Chi tiết thông báo xem tại đây

•Lần cập nhật cuối• (••Thứ hai•, 26 •Tháng 3• 2018 10:19•)

 

Công bố Báo cáo thường niên năm 2017

    Ngày 16/3/2018, Công ty Cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh công bố báo cáo thường niên năm 2017 như sau

•Lần cập nhật cuối• (••Thứ ba•, 03 •Tháng 4• 2018 14:55•)

 
•Các bài viết khác...•

Đang Xem

•Hiện có• •5 khách• •Trực tuyến•

Một sô hình ảnh