Get Adobe Flash player
Home Quan hệ Cổ đông

Công ty Cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền

   Ngày 13/3/2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt (xem tại đây) cùng với ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (xem tại đây)

•Lần cập nhật cuối• (••Thứ năm•, 15 •Tháng 3• 2018 10:24•)

 

Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh

Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh đã được kiểm toán.

Tải về tại đây

•Lần cập nhật cuối• (••Thứ ba•, 03 •Tháng 4• 2018 14:50•)

 
•Các bài viết khác...•

Đang Xem

•Hiện có• •18 khách• •Trực tuyến•

Một sô hình ảnh