Get Adobe Flash player
Home Quan hệ Cổ đông

Nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh số 06/NQ-HĐQT

 Ngày 27/7/2018 hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh đã ra nghị quyết số 06/NQ - HĐQT  như sau
 

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2017

    Hội đồng quản trị công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh trân trọng thông báo việc chi trả cổ tức như sau

•Lần cập nhật cuối• (••Thứ tư•, 11 •Tháng 7• 2018 15:47•)

 
•Các bài viết khác...•

Đang Xem

•Hiện có• •7 khách• •Trực tuyến•

Một sô hình ảnh