Get Adobe Flash player
Home Thông báo Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

 Ngày 18/03/2021, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh

- Mã chứng khoán: NTR.

- Mã ISIN: VN000000NTR1

- Sàn giao dịch: UPCOM

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng      

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2021

- Lý do và mục đích: 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

                                  2. Tạm ứng chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

Nội dung cụ thể xem tại đây

 

Đang Xem

•Hiện có• •3 khách• •Trực tuyến•

Một sô hình ảnh