Get Adobe Flash player
Home Quan hệ Cổ đông Tin tức cổ đông Tài liệu Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh

   Để chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông năm 2019 sắp tới, Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh ban hành các tài liệu cho đại hội:

  - Chương trinhg đại hội

  - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT

  - Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh

  - Báo cáo của Ban kiểm soát

  - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 

  - Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 

  - Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 

•Lần cập nhật cuối• (••Thứ ba•, 23 •Tháng 4• 2019 09:07•)

 

Đang Xem

•Hiện có• •21 khách• •Trực tuyến•

Một sô hình ảnh