Get Adobe Flash player
Home Quan hệ Cổ đông Tin tức cổ đông Thông báo chốt dạnh sách vê ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền

Thông báo chốt dạnh sách vê ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền

Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán công ty là ngày 01/04/2019. Nội dung cụ thể xem tại đây
 

Đang Xem

•Hiện có• •6 khách• •Trực tuyến•

Một sô hình ảnh