Get Adobe Flash player
Home Quan hệ Cổ đông Tin tức cổ đông Nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh số 06/NQ-HĐQT

Nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh số 06/NQ-HĐQT

 Ngày 27/7/2018 hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh đã ra nghị quyết số 06/NQ - HĐQT  như sau
 

Đang Xem

•Hiện có• •4 khách• •Trực tuyến•

Một sô hình ảnh