Get Adobe Flash player
Home

Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh

Công ty Cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh công bố báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH AFC Việt Nam như sau:

- Bảng cân đối kế toán 

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

-Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

 

•Lần cập nhật cuối• (••Thứ năm•, 02 •Tháng 3• 2017 18:14•)

 

Đang Xem

•Hiện có• •8 khách• •Trực tuyến•

Một sô hình ảnh